En vanlig dag

Alla dagar på förskolan är unika och en fantastisk källa till upptäckarglädje och ta till sig ny kunskap.

Dagen inleds med frukost för de barn som börjar tidigt, sedan hålls samling för samtliga barn på förskolan. På samlingen sjunger vi sånger, äter frukt och förbereder barnen på vilka aktiviteter som kommer att ske under dagen.

Därefter ser dagarnas innehåll lite olika ut, beroende på väder och veckodag. När vi har Mulle, Knytte, Knopp och Frö (1 dag/vecka) har alla barn med sig en ryggsäck som innehåller lunchmatsäck hemifrån. Under vår och tidig höst lagar vi mat på gården eller i skogen 1 dag/vecka.
Läs mer om de olika grupperna under “Barngrupper”.

Vår verksamhetsplan utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö98), Skollagen, I Ur och Skurs mål, Barnkonventionen samt forskning och beprövad erfarenhet. Året är indelat I olika teman.

Skapande: Barnen ska ges möjlighet att utveckla sin skapande förmåga och förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter I många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sang, musik, dans och drama.I den dagliga verksamheten erbjuds barnen att snickra, måla, sy, tälja, klippa och klistra. Vi tar ofta med oss material från skogen och använder i skapandet.

Leken: Genom fri eller organiserad lek (dvs med givna regler och roller). I leken stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och social kompetens.

Rörelse: Vi är dagligen ute i kuperad terräng, vilket innebär att barnen utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.Miniröris är en återkommande aktivitet på gården.

Språk: Barnen ges möjlighet att utveckla talspråket, skriftspråket, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. I den dagliga verksamheten använder vi oss av Bornholmsmodellen, vi sjunger, läser sagor och gör rim och ramsor.

Matematik; Barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Vi arbetar med rum, form, läge och riktning, mängder, antal, ordning och talbegrepp.

Naturkunskap: barnens ges förståelse för naturvetenskap och samband I naturen, samt kunnande om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen. Barnen får kännedom om naturens kretslopp med hjälp av våra odlingar, kompostering och källsortering. Vi arbetar även med Allemansrätten och Hitta vilse.

Kultur: Vi värnar om våra traditioner och vår kultur samt olika kulturer I andra länder. Vi har Födelsedagsfirande 1 ggr/månad, luciafirande, lilla Vasaloppet, Ekorreloppet, sommarfest och skördefest. Vi går på teatrar och besöker museum.

“Det känns fantastiskt att vi får ge våra barn en sådan här start i livet! Vi märker ju hur bra de mår av att vara ute mycket och Ekorrens grundvärderingar att värna om djur, natur och miljö ligger helt i linje med våra egna.” / Nina, mamma till 3 barn som går/gått på förskolan

Vi skapar både ute och inne.

Vi skapar både ute och inne.

På våra utflyktsdagar har alla barn en egen ryggsäck.

På våra utflyktsdagar har alla barn
en egen ryggsäck.

På samlingen sjunger vi sånger och äter smörgås.

På samlingen sjunger vi sånger
och äter smörgås.